Informacje ogólne


Projekt Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby Blisko Krakowa” dotyczył początkowo obszaru gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina oraz Świątniki Górne. W 2015 roku, po rozszerzeniu LGD Blisko Krakowa, marka objęła również tereny nowoprzyjętych gmin: Liszek i Zabierzowa.

Wymienione wyżej sześć gmin łączy bliskie sąsiedztwo Krakowa. Odległości do centrum miasta nie  przekraczają 30 km. Obszar od wschodu graniczy z powiatem wielickim, od południa z powiatami myślenickim i wadowickim, od zachodu zaś z powiatem chrzanowskim.
Obszar gmin znajduje się w granicach czterech makroregionów fizycznogeograficznych: Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej, Bramy Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

Południowo-wschodnią część obszaru obejmuje Pogórze Wielickie, wykształcone w postaci spłaszczonych garbów o przebiegu równoleżnikowym, których wierzchowiny znajdują się na wysokości 300 - 400 m n.p.m. Garby te są oddzielone płaskodennymi dolinami o szerokości do 1000 m. Obszar zbudowany jest ze skał fliszowych. Ku północy opada wyraźnym progiem denudacyjnym do kotlin podkarpackich. Krajobraz pogórza jest charakterystyczny dla gmin Świątniki Górne, Mogilany oraz południowej części gminy Skawina, gdzie graniczy od północy z Bramą Krakowską. Stanowi ona część doliny Wisły, wykształconej w postaci płaskiej trasy zalewowej, znajdującej się na wysokości 207 - 212 m n.p.m., rozciętej licznymi starorzeczami. Warto tu wyróżnić obszar Rowu Skawińskiego, czyli rowu tektonicznego obejmującego wąską dolinę Wisły, wypełnionego osadami morskimi miocenu. Jest to region bezleśny, częściowo tylko porośnięty łąkami. W dolinie Wisły warte zobaczenia są dawne meandry - tzn. wiśliska, aby je podziwiać warto udać się do zlokalizowanych w gminie Liszki miejscowości Jeziorzany i Ściejowice.

Kolejny mezoregion w obrębie obszaru Blisko Krakowa to Obniżenie Cholerzyńskie, obejmujące część gminy Czernichów oraz znaczną część gminy Liszki. Ta łukowato wygięta równina, położona 40-50 m nad dnem doliny Wisły i okalająca od północy Rów Skawiński, jest tektonicznym obniżeniem zbudowanym z iłów mioceńskich, pokrytych m.in. lessem. Przez obszar Obniżenia Choleżyńskiego biegnie dolina rzeki Sanki, którą pokrywają obszary łąkowe. Świadectwem aluwialnego działania pre-Sanki są stale funkcjonujące miejsca eksploatacji piasków i żwirów. Nieczynne już obiekty wydobycia, dzisiaj stanowią popularną dla mieszkańców i osób przyjezdnych bazę rekreacyjną. Południowy krajobraz opisywanego mezoregionu, urozmaicają pasma zrębowych wzniesień: wapienne góry pod Rączną, skałki w Jeziorzanach, Ściejowicach i Piekarach.


Zachodnia część obszaru Blisko Krakowa (północne skłony gminy Czernichów, zachodnia część gminy Liszki), to opadający uskokami do Bramy Krakowskiej zrąb tektoniczny - Grzbiet (Garb) Tenczyński. Grzbiet zbudowany jest z górnojurajskich wapieni, spod których odsłaniają się starsze, dewońskie i karbońskie skały oraz permskie wulkaniczne porfiry i melafiry. Stoki grzbietu pokryte są lessem.
Najbardziej na zachód wysunięta część omawianego obszaru (okolice wsi Kamień), leży już w Dolinie Górnej Wisły, mezoregionu Kotliny Oświęcimskiej. W jej budowie geologicznej wyróżnić można utwory karbońskie pokryte warstwą iłów mioceńskich o średniej miąższości około 100 m oraz utworami czwartorzędowymi, które stanowią warstwę przypowierzchniową. Warstwę tę budują osady rzeczne (fluwialne) tj. mady i piaski rzeczne z fragmentami deluwiów lessowych. W całej dolinie znajduje się wiele stawów rybnych.

Północna część obszaru Blisko Krakowa charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconym ukształtowaniem. Występujące tu głęboko wcięte doliny jurajskie, łagodne pagórki oraz równiny tworzą niezwykle malowniczy krajobraz chroniony w ramach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.  Opisywany obszar budują w największym stopniu górnojurajskie wapienie powstałe na  dnie ciepłego morza mioceńskiego.  Na niespotykany kształt tego regionu, w szczególności na wygląd Dolinek Podkrakowskich, miały wpływ alpejskie ruchy górotwórcze, działalność lądolodu, trzeciorzędowa aktywności rzek i zachodzące również współcześnie procesy krasowe. Efekty tych ostatnich możemy podziwiać w postaci lejów, jaskiń czy bezodpływowych dolin. Zagadnienia budowy geologicznej przybliża biegnący po terenie gminy Zabierzów czerwony okrężny szlak dydaktyczno – spacerowy. Prowadzi on m.in. przez dwa stare kamieniołomy w Zabierzowie, w których można obserwować różne odmiany wapieni, wypełniające formy krasowe osady trzeciorzędowe, a także rozcinające skalne struktury uskoki.


Przez wschodnią część obszaru Blisko Krakowa biegnie droga krajowa nr 7 („Zakopianka”), stanowiąca najważniejszy drogowy szlak komunikacyjny na trasie Kraków – Chyżne/Zakopane. Środkową część obszaru przecinają trasy łączące Kraków ze Śląskiem, drogi krajowe nr 44 i 79 oraz wojewódzkie nr 780 i 774. Północną części obszaru przecina autostrda A4. Ważnym punktem transportowym jest zlokalizowany w Balicach Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.